Pomoc v COVID pro osoby bez přístřeší

Doporučený postup pro řešení osob bez přístřeší (bezdomovců)

V návaznosti na mimořádnou situaci v důsledku výskytu onemocnění COVID -19
a snaze umístit t. č. osoby bez přístřeší (bezdomovce) do ubytovacích zařízení, Úřad práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) níže uvádí, jak může být v této věci součinný a jaké skutečnosti jsou nezbytné pro to, aby pomoc ze strany ÚP ČR byla zajištěna.

Pro zajištění základních životních potřeb (stravy, hygieny atd.) si lze podat žádost
o příspěvek na živobytí, který primárně slouží k zajištění základních životních potřeb.

Pro zajištění nákladů na bydlení si lze podat žádost o doplatek na bydlení, který slouží k úhradě právě nákladů na bydlení.

Nevznikne-li nárok na příspěvek na živobytí z jiného důvodu než příjmového nebo majetkového (u těchto osob se příjem a majetek nepředpokládá), lze uplatnit žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (dále jen „MOP“) na újmu na zdraví (hrozba vážné újmy na zdraví), kterou lze poskytnout jako doplnění příjmů maximálně do výše existenčního minima, které dosud činí 2 490 Kč.

Formulář a jeho vyplněný vzor lze nalézt na portále ÚP ČR odkaz: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc. Na levé straně stránky je vstup na tiskopis, včetně příloh.  Žádost obsahuje 6 typů situací, žadatel zaškrtne vážnou újmu na zdraví.

K žádosti je nutné doložit:

  • Platný doklad totožnosti (v případě, že jej žadatel má, nebo náhradní doklad)
  • Prohlášení o sociálních a majetkových poměrech (je to příloha k žádosti na webu)
  • Doklad o příjmu (taktéž to je příloha k žádosti na webu)

Dávku MOP na újmu na zdraví lze poskytnout jak občanům EU, tak i cizincům z tzv. 3. zemí, i když nejsou na území České republiky legálně přihlášeni. Dávka MOP újma na zdraví slouží k zajištění základních životních potřeb, mezi které patří i hygienické potřeby.

Dávka není určena na doplatek na léky. Na základě stanoviska Ministerstva zdravotnictví má každý lékař možnost napsat lék bez doplatku.

Důležité upozornění:

V současné krizové situaci ÚP ČR omezila výplatu dávek v hotovosti ani poukázkami. Je možné dávku zasílat prostřednictvím poštovní poukázky nebo na bankovní účet. Jestliže ale žadatel nemá platný doklad totožnosti, Česká pošta mu peníze na složenku nevyplatí. Za této situace lze po dohodě KoP vyplatit peníze či poukázky na pokladně.

V případě, že žadatel nebude disponovat platným dokladem totožnosti ani náhradním dokladem, tak v této situaci je možné:

  • Zastupovat osobu bez přístřeší na základě zplnomocnění – plná moc může být udělena pro zastupování při vyřízení žádosti v plném rozsahu, včetně jejího podání, např. sociální pracovník nebo jiná osoba, která bude osobě bez přístřeší pomáhat vyřídit vše potřebné (vzor plné moci v příloze)
  • Ustanovení zvláštního příjemce dávky – ÚP ČR může ustanovit zvláštního příjemce fyzickou nebo právnickou osobu, která s ustanovením souhlasí.

Další z možností je pro tyto osoby, jsou-li ubytované v ubytovacích zařízeních, dávka MOP na jednorázový výdaj, kterou je možné uhradit náklady na bydlení osoby.

Žádost lze nalézt opět na stejném webu: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc s tím, že jako typ žadatel zaškrtne jednorázový výdaj.

K této žádosti je nutné doložit:

  • Platný doklad totožnosti (v případě, že jej žadatel má, nebo náhradní doklad)
  • Prohlášení o sociálních a majetkových poměrech (je to příloha k žádosti na webu)
  • Doklad o příjmu (taktéž to je příloha k žádosti na webu)
  • Potvrzení o tom, kolik bude činit částka za ubytování (ubytovací smlouva atd.)
  • Předpokládaná doba ubytování

Do žádosti o MOP je nutné uvést popis životní situace a účel použití MOP. Dále u MOP na jednorázový výdaj je nezbytné uvést požadovanou částku.

MOP na úhradu nákladů na bydlení je možné poskytnout prostřednictvím přímé úhrady ubytovateli. Tuto variantu doporučujeme. Do žádosti o MOP je nezbytné do způsobu výplaty uvést, kdo je vlastníkem bankovního účtu (účet ubytovatele).

MOP je dávka jednorázová, v totožné situaci se doporučuje dávku poskytnout max. ještě následující měsíc, max. do konce nouzového stavu.

Zásadní:

V dané situaci by bylo vhodnější pro klienta požádat o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, jelikož nelze předjímat, jak dlouho celá mimořádná situace může trvat. Osoby tak budou zajištěny řádnými opakujícími se dávkami.[1]

Z toho důvodu upozorňujeme, že by bylo vhodné osobám bez přístřeší pomoci vyřídit platné doklady totožnosti. Na vyřízení dokladu totožnosti je možné žádat o MOP
na jednorázový výdaj. Předejte se tak komplikovaným situacím v rámci vyplácení dávek.

 

Níže pro Vaši potřebu uvádíme informace týkající se chodu ÚP ČR v této krizové situaci:

ÚP ČR přistoupil k některým organizačním změnám, které omezí osobní kontakt s veřejností a eliminují tak riziko šíření nákazy koronavirem jak v případě klientů, tak i samotných zaměstnanců úřadu.

Proto zaměstnanci ÚP ČR primárně komunikují elektronicky nebo telefonicky. Tiskopisy a další důležité dokumenty mohou lidé odevzdat také do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

 

 

 

[1] Jelikož se jedná o osoby, u kterých se předpokládá, že nemají žádné příjmy, nárok na dávky by jim vzniknout mohl. Nejvhodnější způsob výplaty příspěvku na živobytí by bylo stanovení zvláštního příjemce (může být ustanoven sociální pracovník), aby bylo dosaženo účelu dávky. U doplatku na bydlení by byla vhodná přímá úhrada nákladů na bydlení.